“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

27.06.2018

На 27.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 47 476 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален холдинг-доверие“ АД в капитала на дружеството минава над 90%, а именно от 89,05% на 90,64%.

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 419 370 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален холдинг-доверие“ АД в капитала на дружеството минава над 85%, а именно от 75,02% на 89,05%.

Съобщения към инвеститорите:

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изкупуване на акциите в „Хидроизомат“

10.09.2018

“Индустриален холдинг-доверие” АД като акционер, притежаващ 90,64 % от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на "ХИДРОИЗОМАТ" АД. Търговото предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 10.07.2018 г. Предложителят предлага да закупи акциите по цена на една акция в размер на 1.43 лв.

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

21.08.2018

„На 21.08.2018 г. в "Хидроизомат" АД е постъпило коригирано търгово предложение от "Индустриален холдинг-доверие" АД към акционерите на "Хидроизомат" АД за закупуване на 279 870 броя акции от капитала на дружеството. Съществените условия на търговото предложение Съветът на директорите оповестява с настоящото уведомление съгласно чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК“.
Уведомление